Pogled na nasilje u porodici

„Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način“

– Lav Nikolajevič Tolstoj

Nasilje u porodici je svako delo fizičkog, seksualnog, psihološkog, odnosno ekonomskog nasilja, do kojeg dolazi u okviru porodice, odnosno između bivših ili aktuelnih partnera. Najčešće se događa između partnera i međugeneracijski – između roditelja i dece. Posledice po žrtvu se odražavaju fizičkom, a naročito na psihičkom planu. Svega 10% žrtava porodičnog nasilja prijavljuje nasilje.

Nasilje se najčešće može sprečiti, odnosno njegove se posledice mogu umanjiti. Da bi se ovo realizovalo neophodan prvi korak je prepoznati nasilje. Svako guranje, odgurivanje, udaranje otvorenom ili zatvorenom šakom, rukom ili nogom po glavi ili telu, povlačenje za kosu, davljenje, griženje, ubadanje, nanošenje povreda tupim ili oštrim predmetom i sl. smatra se fizičkim nasiljem. Seksualno nasilje je namerno ponašanje koje ima seksualnu konotaciju, a usmereno je na telo druge osobe bez njenog dobrovoljnog pristanka,  uključujući i seksualno zadirkivanje, prisiljavanje na gledanje ili učestvovanje u pornografskim sadržajima, neželjene seksualne predloge ili dodirivanje i tome slično. Nasilje može biti i ekonomsko kada obuhvata: kontrolisanje i uskraćivae pristupa novcu, uskraćivae ili sprečavanje profesionalnom i stručnom usavršavau, napredovanju, obrazovanju ili zapošljavanju, primoravanje na prisvajenje ili odricanje imovine, otuđenje materijalnih dobara bez prethodne saglasnosti itd.

Psihološko nasilje prožima i sve druge oblike nasilja. Žrtve svedoče da je upravo ono najteže i najbolnije. Ispoljava se putem omalovažavanja, vređanja, ignorisanja, psovanja, ismevanja, prigovaranja, upićivanja pretnji, okrivljavanja, zastrašivanja i na mnoge druge verbalne i ne verbalne načine.

Svaki počinilac nasilja ima ime i prezime, a nema izgovor niti opravdanje. Svaka žrtva nasilja ima svoja prava koja je štite i obavezu da, osiguravši za sebe bezbedan izlaz, načini taj prvi korak ka novom životu bez nasilja.