Osnovni trening razvoja uspešne komunikacije, timskog rada i međuljudskih odnosa u organizaciji

Koristeći principe transakcione analize naš program vam omogućava da usvojite tehnike za uspešno savladavanje prepreka koje se javljaju u svakodnevnom radu, bilo da su one na nivou pojedinca, tima ili organizacije u celini.
Osnovni nivo programa se sastoji od 3 susreta u trajanju od 90 minuta. Program obuhvata predavanja i praktične vežbe koje se izvode pojedinačno i u grupi.

Osnovnim nivoom su obuhvaćene sledeće teme:
1. komunikacija i tehnike vođenja uspešne komunikacije,
2. radni stilovi i njihov značaj u timskom radu i
3. odnos zaposlenih sa klijentima i u timu.

Komunikacija i tehnike vođenja uspešne komunikacije

Komunikacija u organizaciji, među članovima tima kao i sa klijentima, predstavlja koncept kome treba posvetiti posebnu pažnju. Naš trening unapređenja komunikacijskih veština obuhvata upoznavanje sa Ego stanjima i principima razmene transakcija između Ego stanja. Komunikcija je razmena poruka, a transakcije se smatraju jedinicom komunikacije. Veština komunikacije, transakcione veštine, se zasnivanju na dobrom poznavanju i prepoznavanju Ego stanja. Takođe je značajno znati da ljudi uvek biraju svoje reakcije na stimulus u toku komunikacije. Naše reakcije nisu automatske, prirodne, niti “moramo” da reagujemo na isti način. Prihvatanje odgovornosti za reakcije na tuđe stimuluse umnogome će unaprediti veštine komunikacije i izbeći nesporazume i konflikte. Suočeni sa problematičnom transakcijom, nakon treninga, bićete u mogućnosti da promenite tok komunikacije primenjujući tehniku transakcionih izbora.
Nakon treninga bićete u mogućnosti da razlikujete osnovna Ego stanja (Negujući Roditelj, Kritikujući Roditelj, Odrasli, Slobodno Dete, Adaptirano i Buntovno Dete) i prepoznate ih u toku komunikacije. Takođe ćete steći i osnovna znanja i veštine za prevazilaženje konfliktnih situacija i zastoja u komunikaciji
Trening, u trajanju od 90 minuta, se sastoji iz teorijskog dela i praktičnih vežbi za prepoznavanje Ego stanja, tipova transakcija kao i načina prevazilaženja problematičnih transakcija primenom Karpmanovih transakcionih izbora.

 

Koji je vaš stil rada?

Jedan od osnovnih koncepata naših treninga su radni stilovi. Radni stilovi utiču na sve što radimo počevši od način na koji organizujemo posao, upravljamo vremenom, saradjujemo sa kolegama, doprinosimo timu, na naš stil komunikacije, čak i na naš still sastavljanja rečenice. Naš uobičajeni stil rada je na delu bilo da radimo sami ili u timu. Kada smo svesni našeg radnog stila možemo ga poboljšati i eventualne greške svesti na minimum. Upoznavanje sa različitim radnim stilovima stvara nam mogućnost izbora alternative i povećava našu kreativnosti. Posebno je značajno istaći da se karakteristični radni stilovi naglašavaju u situacijama rada pod stresom. Radni stilovi su naš podsvesni pokušaj da budemo prepoznati i priznati od drugih, a istovremeno su to i programirani obrasci ponašanja na osnovu poruka iz prošlosti koje smo dobijali od nama značajnih osoba. Razlikuju se 5 osnovnih stilova: Budi savršen, Požuri, Udovolji drugima, Budi jak i Trudi se. Sam naziv radnih stilova ih vrlo slikovito opisuje.
Učesnici treninga na lak način usvajaju koncepte radnih stilova shvatajući da svaki stil ima i svojih prednosti. Nakon završenog treninga polaznici su svesni svog radnog stila što predstavlja prvi korak ka povećanju efektivnosti u radu i smanjenju nivoa stresa. U toku treninga polaznici naučiti na koji način da ostvare najveću dobit na osnovu svog radnog stila, a da pri tom ne razviju sindrom sagorevanja.
Trening, u trajanju od 90 minuta, se sastoji iz teorijskog dela i prektičnih vežbi za prepoznavanje radnog stila i njegove upotreba sa ciljem efikasnije obavljanja radnih zadataka.

 

Odnos zaposlenih sa klijentima i u timu

Zaposleni u organizacijama imaju stalnu potrebu za međusobnom interakcijom i za izgradnjom tima. Mali broj je sposoban da samostalno obavlja posao i uglavnom naše kompetence zavise od toga koliko smo sposobni da sarađujemo sa drugima. Izgradnja dobrih odnosa među zaposlenima i klijentima stvara dobre radne timove i podstiče motivaciju članova tima. Motivacija se obično povezuje sa članovima menadžmenta i smatra se delom njihove interakcije sa zaposlenima. Međutim, motivacija se može poboljšati i interakcijom između samih zaposlenih kao i između zaposlenih i klijenata. Svim članovima tima je potrebno priznanje i prepoznavanje od strane drugih članova. Ljudi se međusobno razlikuju u odnosu na “količinu” prepoznavanja i priznanja koja im je potrebna, jednom rečju u količini potrebnog strouka (strouk prema konceptu transakcione analize predstavlja jedinicu prepoznavanja). Stroukovi mogu biti pozitivni i negativni. pozitivni stroukovi nas “pozivaju” da se osećamo OK u odnosu na sebe i/ili druge, suprotno tome, negativni stroukovi “pozivaju” ne – OK osećaja.
Ovaj trening će vam omogućiti da prepoznate razliku izmešu pozitivnih i negativnih stroukova kao i razliku u stroukovima upućenim na ponašanje ili biće druge osobe i šta oni predstavljaju u komunikaciji i odnosu među zaposlenima. Takođe ćete steći i znanje i veštine na koji način uputiti i primiti pohvale i kritike. Stečeno znanje je primenjivo kako u organizacionom kontekstu tako i u vašim ličnim kontaktima.
Trening, u trajanju od 90 minuta, se sastoji iz teorijskog dela, prektičnih vežbi i igranja uloga za prepoznavanje vrste stroukova i oslobanjanja od nelagodnosti primanja i davanja pohvala i kritika.


Treninge vodi Katarina Vojvodić, lekar, specijalista socijalne medicine, organizacioni transakcioni analitičar, na master studijama iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite na Medicinskom fakultetu i FON u Beogradu. Koordinator i saradnik u projektima i programima na lokalnom i nacionalnom nivou u vezi sa unapređenjem kvaliteta i organizacije zdravstvene zaštite. Organizator i učesnik edukacija za poboljšanje komunikacije u organizacionom kontekstu uključujući i telefonska savetovališta, kao i programa za prevazilaženje konflikata, sprečavanje sindroma sagorevanja i podizanja motivacije zaposlenih.

Više detalja možete dobiti na: kvojvodic@gmail.com