Onkološki tretman i njegove posledice

Tretman ostavlja vidljive i nevidljive posledice. Vidljive su one koje se odnose na fizičkiizgledkao što sugubitakkose, obrva, trepavica, promene na noktima i bojikože. Utokusamogtretmana malo se može učinitida se to sakrije. To suvidljivigubitci. Različite žene se sa time različito nose. Neke inovativno menjajusvoj dotadašnjistiluvodećiusvakodnevnugarderobuturbane, velike minđuše, duge haljine ili jednostavno ne prikrivajugubitakkose, obrva i trepavica. To zavisi odnjene ličnosti, socijalnihkrugova ukojima se kreće, porodice i jošmnogo čega.Pročitaj više

Edukacija i savetovanje kao deo tretmana na klinici za onkološku hirurgiju

Hirurgija je najstariji način lečenja a ipak i danas, najčešći način lečenja. Veliki broj pacijenata sa malignom bolešću se operiše, a često se hirurško lečenje kombinuje sa drugim oblicima lečenja.

Operacija je redak životni doživljaj. Ona direktno ugrožava psiho-fizički integritet bolesnika i obično narušava njegovu telesnu šemu (V.Adamović,1984.) Reakcija na ovaj životni doživljaj najčešće je strah.

Pročitaj više

O veštini slušanja…..

komunikacija1-copy

Većina od nas nije spremna da sluša. Mnogo smo uspešniji u razmišljanju i govorenju. Da naučimo da slušamo možda će nam bit podjednako teško kao da naučimo neki strani jezik, ali je to neophodno ukoliko želimo da uspesno prenesemo poruku.
Napisane su mnogobrojne knjige o temi razvijanja sposobnosti slušanja. Predlažem sledeći rezime nekih praktičnih uputstava: Pročitaj više